{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

網購轉運新手懶人包!Buyandship 轉運流程相關常見問題

15/04/2020

對於唔少第一次接觸網購或者使用 Buyandship 轉運服務嘅朋友仔嚟講,喺過程中應該都遇上唔少疑難,或者對各個步驟都有唔清楚嘅地方,今次小編就集合多個較常見嘅問題,一次過為大家拆解 Buyandship 使用方法!

網購轉運新手懶人包!Buyandship 轉運流程相關常見問題

👉 註冊並完成驗證即時拎走 $20 運費狂掃海外產品👈
👉推薦朋友齊齊賺多 $30 運費👈


網購轉運新手懶人包!Buyandship 轉運流程相關常見問題

A1:當賣家發貨後會向你提供 Tracking no.,收到後請盡快於「會員中心>貨件申報管理」申報貨件,所有於送達倉庫前未有申報嘅貨件都需要額外時間作處理。如果唔清楚由邊間速遞公司送貨的話,於申報時「派送到倉庫之快遞」一欄選擇「其他」即可。


A2:點按 Tracking no. 後即可於左下角選擇刪除該項申報,重新再輸入正確資料申報就可以喇。


A3:如果賣家冇提供貨件追蹤編號(Tracking no.),或貨件係以冇追蹤編號嘅方式寄出的話則暫時不用申報。如果你喺網購時所填寫嘅地址正確,並有喺收件人姓名上填上正確 User ID,當貨件到達倉庫後,我哋會經電郵發出「未申報貨件通知」,當中會顯示貨件嘅貨件追蹤編號(Tracking no.),收到相關電郵後請立即到「會員中心>貨件申報管理」申報該貨件。若 30 日內仍未申報,該貨件將會當作棄件處理。


A4:如果你收到我哋嘅未申報通知而你喺呢段期間有網購的話,請先確定你所申報嘅係 Tracking no. 而非 Order no.。未申報通知係根據貨件上收件人一欄嘅 User ID 而發出,如果未申報通知中嘅 Tracking no. 同你所申報嘅唔一樣,有機會係賣家所提供嘅並非正確 Tracking no.,又或者係當地運輸係最後一程換上其他快遞公司,Tracking no. 就會同賣家所提供嘅有唔同,只需要根據未申報通知嘅號碼重新申報就可以。

如果你確定你或親友都冇使用你嘅帳戶喺海外網購任何貨品的話,亦可以通知我哋刪除相關未申報通知。


A6:所有海外入庫嘅貨件都會自動安排出庫送往香港,到達香港倉庫後再進行合併。貨件可於香港倉庫免費存放 21 日,請於 21 日內合併集運貨件。

登入後可於「會員中心 > 貨件申報管理」查看貨件最新狀況。


A6:「自動轉運」嘅貨件喺到達香港後會根據你嘅選項直接運送至自提點或安排送貨,系統亦會自動扣減你帳戶中嘅 Buyandship 積分以抵消運費;「合併集運」嘅貨件到達香港倉庫後你將會收到電郵通知,你可以將多件貨件合併後運送至自提點或送貨上門。


A7:貨件送到海外倉庫後會經歷「海外入庫」、「海外出庫」以及「香港倉庫」三個步驟,如果你申報時係選用「自動轉運」的話,當貨件送達「香港倉庫」後就會自動送往你所選嘅取件地點,所以唔會喺「香港倉庫」一欄出現並會直接出現於轉運單一頁。

而選用「合併集運」嘅貨件到達「香港倉庫」後係需要選擇取件方式及所選集運嘅貨件,集單後就會建立一張新嘅轉運單,貨件亦會轉去「轉運單貨件」一欄。之後要再追蹤貨件去向,就需要喺「轉運單」頁面查看。


A8:使用派送服務的話需要先喺「新增派送地址」一頁填寫你嘅收件地址,經由我哋驗證後先可以選用。留意填寫地址時請唔好填寫其他快遞公司自取點或便利店地址,因為呢啲地方係唔會有人代付運費㗎!我哋嘅派送服務無論住宅地址、工商地址以及地舗都係劃一收費,詳情可以睇返「運費計算」一頁。


A9:「自動轉運」的話系統會自動扣減帳戶裡面嘅積分,而「合併集運」的話就需要喺合併貨件時填寫需要使用嘅積分,喺「使用積分」一欄填上積分數目即可,如果唔用積分亦需要填上「0」,否則係無法完成合併~記得要喺呢一步輸入呀,轉運單建立後就無法更改㗎喇!


A10:支付運費方式視乎轉運模式及取件地點而定。如選擇自動轉運並於自提點取件或送貨上門,系統會自動扣減積分,如積分不足,餘額需於取件或派送時以現金支付;如選擇合併集運方可使用信用卡支付,建立轉運單時可先選擇以積分扣減運費,當轉運單完成檢查後再以信用卡支付餘額。


A11:準貨發貨嘅轉運單代表倉庫同事已經處理咗你嘅貨件,正等待或正送往相關取件地點,喺未收到提貨密碼前都係未可以取件㗎!當貨件可以提取時我哋會以電郵通知你,而喺轉運單一頁亦會顯示於「可以取貨/安排派送」欄中。


相關文章